Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Elevhälsa

Skolkurator

Tavla utanför skolsköterskorna

Kuratorsexpeditionen finns i hus 6 vid expeditionen.

Det går bra att boka tid med oss genom att ringa, sms-a, maila, skriva på v-klass eller komma förbi.

Skolkuratorernas fokus är elevers psykosociala hälsa och mående, och där kan man ta upp frågor och tankar kring bland annat identitet, relationer, sexualitet, hemsituation, skolsituation samt psykiskt och socialt mående (oro, ilska, sorg, ångest, nedstämdhet etc.) Alla frågor och funderingar är välkomna.

Kuratorerna har främst individuella samtal med elever men också olika möten, grupper, klasser och är en del av det förebyggande och främjande arbetet på skolan. Kuratorerna är med och driver skolans värdegrundsarbete.

Samverkan sker bland annat med övrig personal på skolan, vårdnadshavare, nätverk och andra instanser och myndigheter (såsom BUP, vuxenpsykiatri, socialtjänst, ungdomsmottagning)

Elever är välkomna att ta kontakt för spontana besök och tidsbokning. Även lärare och föräldrar har möjlighet att få råd och stöd i elevsociala frågor.

Kurator

Skolsköterska

Skolsköterskornas uppdrag är att bevara och förbättra elevernas hälsa samt verka för sunda levnadsvanor och ett bra liv.

Rådgivning och stöd
Skolsköterskorna har öppen mottagning i mån av tid måndag - fredag. Vi erbjuder rådgivning och stöd i medicinska och psykosociala frågor eller svårigheter, samt enklare sjukvård. Mottagningsverksamheten ersätter inte primärvården, utan åtgärdar i första hand hälsoproblem som är relaterade till skolan. Kom gärna och boka in en tid hos oss.

Vi vill få kännedom om eventuella olycksfall eller dylikt och hjälper gärna till vid behov av hjälp med transport, försäkringsfrågor mm.

Vi gör bedömningar och driver utredningar av elever med olika typer av skolrelaterade hälso- och inlärningsproblem. Vi hjälper till med utfärdande av intyg och remisser av olika slag.

Hälsosamtal
Skolsköterskorna vill främja hälsa och en allsidig personlig utveckling genom att stärka elevens kompetenser. Vi har ett lösningsfokuserat arbetssätt och erbjuder alla elever i åk 1 ett hälsosamtal där både livsstilsfrågor i kombination med den fysiska, psykiska och sociala hälsan diskuteras. Hälsosamtal sker även med elever i åk 2 och åk 3 när behov uppstår. Vi vill genom detta samtal stärka och stimulera elevens självkänsla till att göra egna goda val här i livet. Vi försöker öka elevernas kunskap och medvetenhet kring friskfaktorer samt hur dessa påverkar hälsan.

Förebyggande arbete
Skolsköterskorna arbetar förebyggande både enskilt och även med undervisning i grupp. Vi deltar vid skolans klasskonferenser samt vid enskilda elev- och föräldrasamtal och verkar även för en god arbetsmiljö.

Samverkan
Skolsköterskorna utgår från elevens behov och arbetar utifrån en helhetssyn där både skola, familj, kropp och själ har betydelse för hälsan och inlärningen. Vi stöttar utsatta elever och verkar för ett nära samarbete med skolans övriga personal och i de fall där det finns behov även med externa instanser såsom exempelvis ungdomsmottagningen, socialtjänsten, BUP, Maria Ungdom, Ungdomsteamet, Härnevimottagningen, vuxenpsykiatrin samt olika vårdcentraler och sjukhus. Vi ingår även i skolans kristeam.

Tystnadsplikt
Skolsköterskorna har lagstadgad tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte utan elevens medgivande får föra vidare sådant som anförtros oss. Vissa undantag finns dock, t.ex. kännedom om övergrepp.

Olycksfallsförsäkring
Upplands-Bro kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.