Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Frånvaro, ledighet och CSN

Om skolarbete och ledighet

Undervisningen är schemalagd i fyra perioder om vardera 8 veckor. Därutöver förekommer studiebesök, temadagar, friluftsdagar och schemabrytande prov.

Ansökan om ledighet

Enligt skolförordningen får elev beviljas ledighet för enskilda angelägenheter. På Upplands-Brogymnasiet kan mentor bevilja ledighet för högst 3 dagar per läsår. Ledighet därutöver beslutas av biträdande rektor.

Att tänka på innan du ansöker om ledigt från skolan

Skolan är en arbetsplats där varje arbetsmoment är viktigt. Frånvaro kan leda till brister i utbildningen som kan vara svåra att kompensera. Eleven är själv ansvarig för att på egen hand läsa in de moment som missas på grund av ledigheten. Normalt sätts ingen form av stöd in. Eleven kan inte heller kräva att få göra prov eller annan examination som missas under frånvaron.

Av läsårets 280 dagar (40 veckor) återstår 178 skoldagar, när lördagar, söndagar, helgdagar och lovdagar räknats bort. Om skolan ska kunna ge eleverna den kunskap och de färdigheter samhället kräver, bör inte undervisningstiden beskäras ytterligare.

När det gäller ledighet för semesterresor hänvisar vi till de lov som ligger under läsåret.

Frånvaro som inte är beviljad av skolan, noteras som ogiltig frånvaro och kan medföra att studiebidraget dras in.

Ledighetsansökan lämnas till mentor.

Frånvaro och CSN

Elevernas frånvaro registreras av undervisande lärare i skolans frånvarorapporteringssystem Vklass. Meddelande skickas automatiskt till berörd vårdnadshavare via e-post eller SMS.

Vid upprepad ogiltig frånvaro samtalar mentor med berörd elev om orsaker till frånvaron, uppmanar till bättring och vid behov kontaktas vårdnadshavare. Skolan följer CSN:s riktlinjer, som innebär att om en elev under en månad har mer än 4 timmars ogiltig frånvaro vid upprepade tillfällen, bör skolan rapportera detta som skolk till CSN. Det är sedan CSN som beslutar om en eventuell indragning av studiebidraget. Om en elev har hög anmäld frånvaro kommer skolan att begära läkarintyg vid fortsatt frånvaro. Om detta inte lämnas in kommer skolan att rapportera frånvaron till CSN som sedan tar ställning till frånvaron.

Mer information om CSN:s regler kan du läsa i informationsbladet till höger, och på CSN:s hemsida via den här länkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om skolk: http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiehjalp/krav/skolk-1.2850länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster