Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Gymnasiearbete

I årskurs 3 gör alla elever ett gymnasiearbete, som motsvarar 100 poäng. Här nedan och i länkarna till höger finns goda råd, information och mallar så att du kan lyckas bra med gymnasiearbetet. Det är olika mål för högskoleförberedande program och för yrkesförberedande program.

Högskoleförberedande program

Gymnasiearbetet för högskoleförberedande examen ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det område som programmet utbildar för. Examensmålen för programmet styr gymnasiearbetets utformning och innehåll.

På Skolverkets hemsida finns fyllig information och exempel på arbeten.

Yrkesförberedande program

Gymnasiearbetet i en yrkesexamen ska vara inriktat mot programmets karaktär eller det tänkta yrket. Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förbereddör arbete inom ett visst yrkesområde.

Målen för gymnasiearbetet framgår av examensmålen. På yrkesprogrammen gäller följande mål för gymnasiearbetet:
"Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.”

På Skolverkets hemsida finns fyllig information och exempel på arbeten.

Idéskiss

Första steget är att göra en idéskiss. Du kan använda mallen som finns som en länk till höger. I idéskissen presenterar du dina första funderingar kring gymnasiearbetet. Du diskuterar idéskissen med den handledare du har fått.

Arbetsplan

Nästa steg är att göra en arbetsplan. Detta är en mycket viktig del av arbetet och det är viktigt att den är väl genomtänkt och att handledaren har godkänt den innan du påbörjar arbetet. Använd gärna mallen som finns till höger.