Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Prövningar

Alla elever som vill åtgärda sina F ska anmäla sig till prövning genom att digitalt fylla i prövningsblankett (finns att ladda ner här) och lämna till expeditionen senast angivet datum.

Med anledning av Skolverkets tydliga riktlinjer kommer det fr o m hösten 2017 inte vara möjligt att pröva delar av kursen, en prövning ska omfatta samtliga delar av en kurs

För att ge eleverna förutsättningar att lyckas med prövningar parallellt med pågående kurser får elev pröva maximalt 200 poäng/termin.

Ett gemensamt informationsmöte för samtliga kurser/ ämnen hålls i samlingsalen på tid som meddelas efter anmälan till prövning. Det är obligatorisk närvaro på detta informationsmöte.

Prövningsansvarig i respektive ämne deltar och lämnar ut information/instruktioner vid det gemensamma informationsmötet.

Missat informationsmöte = missad prövning

Missad examination = avbruten prövning

Är du inte inskriven som studerande på Upplands-Brogymnasiet skall en avgift på 500 kr vara betald eller betalas på plats. Har du betalat via bankgiro skall kvitto på insatt belopp uppvisas. Uppgifter om inbetalning finns på anmälningsblanketten.

Prövning får av en elev i gymnasieskolan göras om eleven inte tidigare fått betyg i kursen eller om eleven fått betyget Icke godkänd. I dessa fall tas betyget med i slutbetyget.

Konkurrenskomplettering, dvs. höjning av ett redan godkänt betyg, får göras först efter gymnasieskolan.

Varje prövning omfattar en kurs i ett ämne. Vill man pröva i t ex två kurser i ett ämne blir det alltså frågan om två prövningar. Prövningen är normalt både skriftlig och muntlig.