Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Riktlinjer för examination

Grundpolicyn på Upplands- Brogymnasiet är att alla elever ska visa sina inhämtade kunskaper vid av läraren givna examinationstillfällen. Lärarnas och elevernas arbetsbelastning och det faktum att elever ska bedömas på ett rättvist sätt, är goda skäl till varför detta ska följas i så stor utsträckning som möjligt. Om det mot förmodan uppstår situationer där elever inte kunnat uppvisa sina kunskaper på givet examinationstillfälle, har man följande punkter att stödja sig på:

1. Grundinställningen är att deadlines ska hållas och att examination ska genomföras vid angivet tillfälle. Bedömningen görs endast utifrån det underlag som finns vid deadline. Läraren beslutar om eleven ska få lämna sitt fullständiga arbete vid ett senare tillfälle.

2. Det är ingen rättighet att få göra en ny examination men undervisande lärare kan göra undantag. Det handlar då i de flesta fall om kompletteringar som kan göra skillnad vid betygssättning.

3. Av rättvishetsskäl gör alla elever i en undervisningsgrupp examination samtidigt.

4. Om det vid betygssättningen saknas tillräckligt underlag kan examination ges på delar av kursen. Läraren beslutar om den möjligheten.

5. Vid gruppredovisning där någon medlem saknas ska närvarande medlemmar redovisa utifrån de förutsättningar som finns och de kan vid senare tillfälle ges möjlighet att komplettera sin redovisning med det som fattades vid redovisningstillfället.

6. Om en elev kommer till examinationstillfället så sent att en annan elev hunnit avsluta och gå, har inte eleven rätt att genomföra examinationen.