Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Rutiner gällande fusk

Fusk är att använda andras kunskap som sin egen.

Om fusk upptäcks: Ingen bedömning görs på det arbete där eleven har fuskat, d v s momentet betraktas som ej genomfört.

Berörd lärare informerar mentor.

Mentor informerar arbetslaget och lärarna för de kurser som eleven läser.

Fuskande elev tillsammans med undervisande lärare och vårdnadshavare, om eleven är under 18 år, kallas till biträdande rektor för samtal.

Skriftlig varning för avstängning utfärdas, enligt skollagen 5 kap. § 17-18.

Andra gången fusk upptäcks kommer eleven att helt stängas av från all undervisning enligt skollagen 5 kap. § 17-18.