Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är skolans viktigaste verktyg för att ge dig och dina föräldrar en samlad information om din kunskapsutveckling och studiesituation.

Utvecklingssamtalet är ett framåtblickande samtal där det främsta syftet är att motivera dig som elev till att ta ett så stort ansvar för dina studier som möjligt.

Inför samtalet - fundera på och dokumentera din egen bild av den aktuella skolsituationen. Vid samtalet diskuterar du och din mentor hur du vill och kan utveckla ditt lärande och vilka förutsättningar och möjligheter som finns för det. Underlag för denna förberedelse finns här till höger. Det färdigifyllda dokumentet sparas som nytt pdf-dokument och mailas till din mentor i god tid innan samtalet.

Tänk på att din bild av din studiesituation är utgångspunkten och i samtalet lyfts även det omdömesunderlag som fyllts i av undervisande lärare. Om din bild skiljer sig från lärarens bild är det viktigt att resonera kring hur det kommer sig.